Головна Агросектор До старту сезону цукрове підприємство Шепетівки готує нову фасувальну лінію

До старту сезону цукрове підприємство Шепетівки готує нову фасувальну лінію

by host

Під­го­тов­ча кам­па­нія до но­во­го се­зо­ну цук­ро­ва­рін­ня на Ше­пе­тівсь­ко­му за­во­ді три­ває. Цього­річ пра­ців­ни­ки скон­цен­тро­ва­ні на від­ла­год­женні аб­со­лют­но всіх про­це­сів.

— Якіс­на ро­бо­та за­во­ду — не ли­ше у мас­штаб­них про­єк­тах, а й у чіт­кості та скур­пульоз­ності у де­та­лях, — ка­же Во­ло­ди­мир Пи­ли­пак, ди­рек­тор за­во­ду. — Тож, опи­ра­ючись на ана­лі­ти­ку по­пе­реднього се­зо­ну, ми на­лаш­то­ву­ємо ви­роб­ни­чі по­туж­ності так, щоб бу­ти мак­си­маль­но ефек­тивни­ми у ро­бо­ті, а наш спо­жи­вач от­ри­му­вав ще дос­ко­на­лі­ший про­дукт.

Змі­ню­єть­ся пот­ре­ба рин­ку, а от­же, і Ше­пе­тів­ка­цу­кор, як і будь­-яке су­час­не під­при­ємс­тво, має адап­ту­ва­ти­ся до вик­ли­ків ча­су.

— Так, на за­во­ді ми онов­лю­ємо схе­му охо­лод­ження цук­ру (це до­по­мо­же ще кра­ще його збе­рі­га­ти у по­даль­шо­му). Та­кож змі­нить­ся і фа­су­ван­ня — те­пер, ре­агу­ючи на за­пит спо­жи­ва­чів, ми ма­ти­ме­мо ще один ку­паж — 25 кг. Для цього го­ту­ємо но­ву фа­су­валь­ну лі­нію, — ка­же Ро­ман Ко­валь­чук, го­лов­ний ін­же­нер.

Джерело: denzadnem.com.ua

Джерело: Аграрні новини

Читайте також